Acan Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.
ul. Stryjeńskich 19/514
02-791 Warszawa
tel. 22 844-77-49
biuro@acan.pl
Acan Doradcy podatkowi Sp. z o.o. wpisana na listę podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego pod nr 00520, wpisana do KRS pod nr 0000427964,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 20.000 zł. NIP: 9512358726 REGON 146221601