W ramach prowadzonej działalności przygotowujemy opinie i rekomendacje w sprawach problematycznych oraz  reprezentujemy klientów przed sądami administracyjnymi i organami podatkowymi.
Przeprowadzamy przeglądy rozliczeń podatków nie tylko w celu zidentyfikowania ryzyk podatkowych, ale szukamy też obszarów do optymalizacji podatkowych.

Nasz praca to nasza pasja, dlatego każde nowe zlecenie daje nam możliwość samorealizacji. Do każdego zlecenia staramy się podchodzić odrębnie, by nie popadać w schematy. Z drugiej strony wierzymy w skuteczność wypracowanych standardów i wewnętrznych procedur kontrolnych mających na celu wypracowanie dużej jakości świadczonych usług i w rezultacie zadowolenia klienta.

Jesteśmy praktykami. Mamy duże doświadczenie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami oraz zagranicznymi korporacjami. Staramy się przede wszystkim kłaść nacisk na użyteczność naszej pracy tak, aby miała ona efekt wymierny dla klienta. Staramy się zrozumieć potrzeby naszego klienta, by przygotować produkt „szyty na jego miarę”. Rozumiemy, że decyzje biznesowe powinny zapadać szybko, dlatego wychodzimy naprzeciw klientom, którzy oczekują przede wszystkim konkretnego i rzeczowego omówienia danego zagadnienia – często podczas spotkania, czy sporządzenia wyłącznie krótkiej prezentacji.

Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie świadczonych przez nas usług.
Bieżące doradztwo podatkowe

Nasi doradcy są gotowi służyć Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem przy wykonywaniu kompleksowych, zleconych przez Spółkę zadań. Nasze wsparcie może pomóc w ograniczeniu ryzyka sporu z władzami skarbowymi, jak i we wdrożeniu najbardziej efektywnych podatkowo strategii. Zakres kompleksowego doradztwa podatkowego obejmuje m.in.: 

 • interpretację istniejących uregulowań prawnych, włączając w to orzecznictwo oraz aktualną praktykę organów skarbowych;
 • planowanie podatkowe i optymalizację obciążeń podatkowych;
 • przeprowadzanie przeglądów i badań podatkowych;
 • reprezentowanie Spółki przed organami podatkowymi;
 • reprezentowanie Spółki w postępowaniu podatkowym i obrona jej interesów przez organami skarbowymi i sądami administracyjnymi.
Podatek od towarów i usług
 • bieżące doradztwo w zakresie VAT – usługa hotline;
 • pomoc przy przygotowywaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie VAT;
 • pomoc przy identyfikowaniu oszczędności podatkowych oraz asysta w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku VAT;
 • kompleksowe przeglądy podatkowe w zakresie rozliczeń VAT mające na celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń, jak również zidentyfikowanie potencjalnych oszczędności podatkowych;
 • przygotowywanie do planowanej kontroli podatkowej w związku z wystąpieniem o zwrot nadwyżki VAT;
 • pomoc przy wdrażaniu i weryfikacja procedur m.in. przy transakcjach międzynarodowych;
 • asysta przy wprowadzaniu systemu faktur elektronicznych, self-bilingu;
 • VAT compliance – kompleksowa obsługa w zakresie VAT zagranicznych podmiotów zarejestrowanych na potrzeby VAT.
Podatek dochodowy od osób prawnych
 • bieżące doradztwo w zakresie CIT – usługa hotline;
 • pomoc przy przygotowywaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie CIT;
 • kompleksowe przeglądy podatkowe w zakresie rozliczeń CIT mające na celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń, jak również zidentyfikowanie potencjalnych oszczędności podatkowych;
 • weryfikacja prawidłowości momentu rozpoznania obowiązku podatkowego oraz momentu rozliczenia kosztu;
 • weryfikacja prawidłowości poniesionych kosztów i ich kwalifikacja jako koszty reprezentacji i reklamy;
 • pomoc w prawidłowym doborze stawek amortyzacyjnych.
Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • bieżące doradztwo w zakresie PIT – usługa hotline;
 • pomoc przy przygotowywaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie PIT;
 • opracowanie bezpiecznych zasad korzystania przez pracowników z własności pracodawców (samochodów służbowych, telefonów komórkowych itp.);
 • wykorzystanie praw autorskich dla celów podatkowych;
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • pomoc przy identyfikowaniu potencjalnych oszczędności oraz asysta w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku PCC;
 • pomoc w określeniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem PCC;
 • pomoc przy przygotowywaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie PCC.
Podatek od nieruchomości
 • pomoc przy identyfikowaniu potencjalnych oszczędności oraz asysta w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku od nieruchomości;
 • weryfikacja prawidłowości zakwalifikowania obiektów do kategorii budynków/budowli.
Postępowanie podatkowe
 • pomoc w postępowaniach przy odzyskiwaniu nadpłaconych podatków;
 • kompleksowe reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi w toku kontroli podatkowej/skarbowej, czynności sprawdzających, a także w ramach prowadzonego postępowania podatkowego;
 • reprezentowanie klientów przed WSA i NSA;
 • pomoc przy przygotowywaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych;
 • pomoc w sprawach związanych z KKS.
 • przygotowanie oraz wdrożenie strategii postępowania przed organami podatkowymi i skarbowymi w celu zmniejszenia negatywnych konsekwencji podatkowych wynikających z ustaleń dokonanych w trakcie przeprowadzonych kontroli;
 • przygotowywanie oraz sporządzanie pism procesowych, m.in. wniosków dowodowych, żądań uzupełnienia postępowania kontrolnego, odpowiedzi na żądania organów kontroli, zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołów z kontroli, zastrzeżeń do wyników kontroli, odwołań od decyzji organów kontroli podatkowej i skarbowej;

 • weryfikacja protokołów z kontroli oraz innych dokumentów sporządzanych przez organy podatkowe i skarbowe w trakcie kontroli;

 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi;

 • bezpośrednie kontakty z organami kontroli w imieniu klientów.

 • szczegółowy zakres każdego dodatkowego zlecenia, termin jego wykonania oraz wynagrodzenie będzie każdorazowo uzgadniane ze spółką w drodze pisemnej.

Transfer pricing
 • doradztwo przy doborze prawidłowej metody wyceny przepływu towarów i usług pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • sporządzanie i weryfikacja dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi;
 • wyznaczania rynkowego poziomu cen w oparciu dostępne dane.
Planowanie podatkowe
 • pomoc przy opracowaniu i implementacji kompleksowych procedur podatkowych;
 • pomoc przy wdrażaniu efektywnych rozwiązań podatkowych np. w zakresie używania samochodów służbowych, zarządzaniem nieściągalnych wierzytelności, wydatków marketingowych;
 • weryfikacja zastosowanych stawek amortyzacyjnych i stawek podatku VAT od sprzedawanych towarów/usług.
Szkolenia/warsztaty podatkowe
 • organizacja podatkowych szkoleń i warsztatów skierowanych do pracowników i kontrahentów w zależności od potrzeb klienta.
Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • analiza akt postępowania egzekucyjnego w administracji, przygotowanie oraz wdrożenie strategii postępowania przed organami egzekucyjnymi;
 • przygotowywanie, w szczególności środków zaskarżenia: zażalenia, zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej, skargi na czynności egzekucyjne, wnioski o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji oraz przygotowywanie wniosków o umorzenie postępowań egzekucyjnych;
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • bezpośrednie kontakty z organami egzekucyjnymi w imieniu klientów.
Ulga B+R
 • wstępna analiza możliwości zastosowania ulgi B+R w działalności klienta
 • audyt wewnętrznych procesów i dokumentów oraz rekomendacje w zakresie wdrożenia lub udoskonalenia odpowiednich procedur w celu spełnienia warunków formalnych koniecznych do skorzystania z ulgi B+R
 • przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości korzystania z ulgi B+R w celu zabezpieczenia pozycji podatkowej klienta
 • asysta przy identyfikacji kosztów kwalifikowanych, zidentyfikowanie okoliczności wyłączających niektóre koszty w całości lub w części z ulgi B+R, określenie statusu przedsiębiorcy i przysługujących limitów procentowych
 • pomoc przy kompletowaniu dokumentacji projektowej w celu skorzystania z ulgi B+R
 • wsparcie w kalkulacji wysokości ulgi B+R oraz w sporządzeniu PIT-BR oraz CIT-BR
 • reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi w toku czynności sprawdzających, jak i kontroli podatkowej dotyczącej ulgi B+R
 • bieżąca pomoc przy stosowaniu ulgi B+R
IP BOX
 • wstępna analiza możliwości zastosowania IP Box w działalności klienta
 • audyt wewnętrznych procesów i dokumentów oraz rekomendacje w zakresie wdrożenia lub udoskonalenia odpowiednich procedur w celu spełnienia warunków formalnych koniecznych do skorzystania z IP Box
 • przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości korzystania z IP Box w celu zabezpieczenia pozycji podatkowej klienta
 • asysta przy identyfikacji kwalifikowanego prawa własności indywidualnej
 • rekomendacje w zakresie ewidencjonowania przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej
 • wsparcie w kalkulacji wskaźnika nexus oraz wysokości kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności indywidualnej
 • reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi w toku czynności sprawdzających, jak i kontroli podatkowej dotyczącej IP Box
 • bieżąca pomoc przy stosowaniu IP Box
Usługa hotline

Usługa „Hotline” jest usługą w zakresie bieżącego, profesjonalnego doradztwa podatkowego. Polega ona na udzielaniu szybkich, bezpośrednich i krótkich porad telefonicznych, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dotyczą one zagadnień podatkowych, które pojawią się w toku bieżącej działalności Spółki. Korzystanie z tej usługi pozwoli Państwu na ograniczenie ryzyka podatkowego dzięki szybkiemu reagowaniu na pojawiające się problemy i wątpliwości w zakresie rozliczeń podatkowych. Problematyka podatkowa wchodząca w zakres oferowanej usługi obejmuje zagadnienia związane z: 

 • podatkiem od towarów i usług (VAT),
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT),
 • podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT),
 • podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).
 • podatkiem od nieruchomości.

Niezwłocznie po przedstawieniu zagadnienia telefonicznie, w celu udokumentowania udzielonej porady będą Państwo otrzymywali odpowiedź naszych specjalistów w formie listu przesłanego pocztą elektroniczną. Jesteśmy przekonani, że tak zaplanowana koordynacja naszej współpracy przyniesie znaczne oszczędności Państwa czasu. 

Tax alert

Usługa „hotline” obejmuje dodatkowo usługę typu „tax alert”. Charakteryzuje się ona bieżącym informowaniem pocztą elektroniczną o wszelkich zmianach w prawie podatkowym, które mogą mieć wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą Spółki. Usługa ta polega na przesyłaniu artykułów, prasy podatkowej lub wszelkich innych wzmianek z zakresu prawa podatkowego powiązanych z ww. działalnością (raz na dwa tygodnie).


Ze względu na elastyczność proponowanej formy współpracy usługa „hotline” umożliwi szybszą reakcję na najbardziej pilne problemy, które pojawią się w trakcie prowadzonej przez Spółkę działalności.